SHARAD KUMAR SINGH
District Magistrate
District Magistrate Shri Sharad Kumar Singh 220401(R) 220405(O) 9454417520(M)
CDO Shri Rajkamal Yadav 220441(R) 220441 (O) 9454465541(M)
SP Shri Sagun Gautam 220403 (R) 220423 (O) 9454400300(M)
CMO Shri Vinod Kumar Pandey 222398 (R) 220507 (O) 9721833111(M)